Hotelli Pieksänlinna

Yleiset varausehdot

Hotelli Pieksänlinnan asiakas sitoutuu noudattamaan hotellin sääntöjä, sekä kauppaehtoja tehdessään varauksen Hotelli Pieksänlinnan verkkosivuilta tai muuta mahdollista reittiä.

YLEISTÄ

 • Hotelli Pieksänlinna ei ole esteetön ympäristö.
 • Hotelli Pieksänlinna on savuton ja lemmikitön hotelli.
 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Hotelli Pieksänlinnan hinnat voivat vaihdella varaus tai majoitusajankohdasta riippuen
 • Asiakas vastaa aina itse kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta
 • Hotelli Pieksänlinna pidättää oikeuden hintojen ja varausehtojen muutoksiin. Asiakkaan on aina ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varausehtoihin.
 • Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän on tutustunut huolellisesti hotellin kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä sovellettaviin varaukseen ja peruutukseen liittyviin ehtoihin ennen varauksen tekemistä.
 • Varaus on sitova kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaalle, joka maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Tilaus-/maksuvahvistuksen lähtee järjestelmästä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen automaattisesti.
 • Hotelli ei ole vastuussa varauksen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista verkko- tai järjestelmävirheistä.
 • Ehtoja sovelletaan majoitusvarauksiin, jotka tehdään Hotelli Pieksänlinnan verkkosivujen kautta.

VARAUS JA VAHVISTUS

Varausta tehdessä on ilmoitettava henkilötiedot kaikista samaan majoitusvaraukseen kuuluvista henkilöistä. Mikäli näitä tietoja ei anneta edellä mainitulla tavalla, Hotelli Pieksänlinnalla on oikeus olla vahvistamatta varausta tai peruuttaa jo tehty varaus. Varaus tulee sitovaksi, kun asiakas on suorittanut maksun huoneen varauksen yhteydessä, ilmoittanut edellytetyt, lain vaatimat henkilötiedot ja varausvahvistus on lähetetty varausjärjestelmästä asiakkaan antamien tietojen mukaan.

HOTELLIIN SAAPUMINEN JA SIELTÄ POISTUMINEN

Huone on käytettävissä tulopäivänä klo 15.00. Lähtöpäivänä huone on luovutettava klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hotellilla voi olla tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja.

Maksaessasi huoneen, varaus säilyy sinulla sovituksi ajanjaksoksi ja voit kirjautua sisään yllämainittujen aikojen puitteissa, kun se sinulle parhaiten sopii.

PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai perua varauksensa kuluitta viimeistään 48 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Asiakas saa maksunpalautuksen maksutapansa pohjalta tilisuorituksena, maksutapa palautuksena tai  hyvityksenä luottokortille. 

Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen saapumisajankohtaa ei varauksia enää voi muuttaa tai perua. Asiakas itse vastaa siitä, että peruutus tehdään ajoissa.

Mikäli asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää, ei käyttämättä jääneen majoituksen hintaa palauteta.

HUONEEN KÄYTTÖ, AVAINKOODIT  JA LUOVUTUS

Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin. Hotelli Pieksänlinnalla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö.

Hotelliin tai huoneisiin sisäänpääsyyn oikeuttavia avainkoodeja ei saa missään tilanteessa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa.

Mikäli huonetta ei luovuta lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä ja siten esim. huoneen siivous estyy, on Hotelli Pieksänlinnalla  oikeus veloittaa asiakkaalta klo 12.00 jälkeen viivästyksestä aiheutuneet kulut sekä 20 € kultakin alkavalta tunnilta, kunnes asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen.

Hotellissa majoittuvien henkilöiden on AINA tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta tai hotellista.

Hotelli Pieksänlinna ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Mikäli asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla varausehtoja tai järjestyssääntöjä, on hotellilla oikeus päättää varaus välittömästi.

MAKSUT

Majoitusvaraus maksetaan huoneen varauksen yhteydessä Hotelli Pieksänlinnan verkkosivujen kautta, voimassaolevien maksunvälityspalveluiden kautta. Käytössä ovat yleisimmät maksukortit sekä PayPal, ApplePay ja GooglePay. 

YLEISTEN TILOJEN JA TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ

Hotelli Pieksänlinna tarjoaa asiakkaidensa käyttöön ilmaisen pyykkitilan ja siihen kuuluvat oheistarpeet. Yleisen viihtyisyyden vuoksi, muista jättää yhteiseen käyttöö tarkoitetut laitteet samaan kuntoon kuin saapuessasi ja palaute silitys- sekä muut tarvikkeet niiden paikalle käyttösi jälkeen. 

HUONEEN SIIVOUS

Majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous vain, jos varaus on tehty yhtäjaksoisesti viikoksi, jolloin huoneessa suoritetaan perussiivous joka kerran viikossa. Hotelli Pieksänlinnan henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käydä hotellihuoneessa majoituksen aikana, esimerkiksi tarvittavien huoltotöiden tai muun vastaavan syyn takia.

LÖYTÖTAVARAT

Hotellista löydetyt tavarat toimitetaan Pieksämäen poliisilaitokselle,  josta niitä voi tiedustella numerosta 0295 415 436 (ma–ke 13.00–15.00, pe 13.00–15.00)

IKÄRAJAT

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö.

MAJOITTUJAN VASTUU

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Hotelli Pieksänlinna ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varausvahvistusta tai muuta varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa asiakkaan antamien virheellisten yhteystietojen tai muun erheen vuoksi.

Huoneessa majoittuva henkilö on  täysimääräisesti vastuussa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hotellihuoneille, yleisille tiloille tai hotellin kalusteille, toisille asiakkaille tai kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle asiakkaan itsensä, majoittujan tai näiden muun hotellin tiloihin päästämän henkilön huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden varausehtojen vastaisesta toiminnasta. 

Mahdollisen vahingon sattuessa, ole välittömästi yhteydessä huollon numeroon 0400 650 660, niin vältytään mahdollisilta ikäviltä lisäkuluilta.

Mikäli huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan varauksen tehneeltä asiakkaalta.

HOTELLIN  VASTUU

Mikäli majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava siitä info@pieksanlinna.fi osoitteseen tai huollon numeroon 0400 650 660 viipymättä, joka tapauksessa majoituksen aikana, jotta hotellilla  on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen kestäessä. Hotelli ei ole velvollinen hyvittämään virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä mainitulla tavalla.

Jos asiakas saapuu hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, pyrimme ilman lisäkustannuksia hankkimaan tilalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on asiakas oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Ilmoitamme mahdollisesti varaukseen kohdistuvista muutoksista viipymättä.  Hotellin vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu vain maksetun hinnan palauttamiseen, ei ylimääräiseen korvaukseen.

RIKKOMUKSET JA SEURAAMUKSET

Rikkomuksina pidetään muun muassa seuraavia:

 • Avainkoodin luovuttaminen muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle
 • Muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa
 • huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen
 • hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia häiritsevä toistuva käyttäytyminen
 • hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen.

Majoituksen purkamisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestillä niihin puhelinnumeroihin, joihin Hotelli Pieksänlinna on lähettänyt huoneen avainkoodin.

Mikäli asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla varausehtoja tai hotellin järjestyssääntöjä, pidättää Hotelli Pieksänlinna oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä uusia varauksia tai perua uudet varaukset ennen niiden alkamista.

Jos majoitussopimus päätetään kesken, lakkaa ovikoodi toimimasta välittömästi, eikä asiakkaalla ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin.

YLIVOIMAINEN ESTE – FORCE MAJEURE

Hotelli Pieksänlinna ei ole vastuussa mistään vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka aiheutuu sellaisesta hotellin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota Hotelli Pieksänlinnalta ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään, rajoituksetta esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä

Ylivoimaisen esteen kohdistuessa varattuun huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, Hotelli Pieksänlinnalla on oikeus perua tehty varaus joko ennen majoituksen alkamista (mikäli ylivoimainen este syntyy ennen tätä aikaa) tai sen aikana (mikäli ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). Hotelli Pieksänlinna ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä siitä tiedon saatuaan.

Mikäli varaus perutaan ylivoimaisen esteen johdosta, palautetaan maksettu varausmaksu. Hotelli Pieksänlinnalla ei näissä tapaukssisa ole velvollisuutta hankkia asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (kuten korvaavan majoituksen hankkimisesta asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, matkakulut tai vahingot asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat mahdollisesti korvattavia Hotelli Pieksänlinnalla tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

MUUTA

Nämä varausehdot eivät heikennä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia asiakasoikeuksia. Mahdolliset riitatilanteet käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa.